Issue Date

December 2019

Abstract

Isang taon pagkatapos malimbag ang koleksiyong “Sea Stories” sa Likhaan Journal 6, niragasa ng isang malaking daluyong ang buong Leyte at Samar. Sa kasagsagan ng trahedyang ito, nadamay ang makatang si Merlie Alunan. Bilang isa siya sa mga nasalanta ng bagyo, hindi malayong basahin na ang kanyang mga isinulat na tula sa koleksyong “Sea Stories” ay isa maaaring pagbabadya rin ng mga pangyayari sa hinaharap. Upang bigyan ng mas malalim na pagbasa, sinusuri sa pag-aaral na ito ang trauma na dulot ng mga natural na kalamidad sa koleksiyong “Sea Stories” ni Merlie Alunan. Tungkol sa iba’t ibang mukha ng trahedya ang mga paksang tinutulaan at mga personang isinabuhay ni Alunan sa kanyang akda. Sa sanaysay na ito, nais bigyan ng pagbasa ang konteksto’t teknik ng mga tula at ang relasyon nito sa personal at pambansang kasaysayan, mito, at sikolohiya ng trauma sa apat na tula, ang “Old Women in Our Village”, “The Tricycle Driver’s Tale”, “Rafael: Ormoc, A.D. 1991”, at “Sendai, March, 10, 2011.” Sa paglapit sa mga tula mula sa perspektibong ecokritikal, postkolonyal, at aralin sa trauma, nadiskubre ang pagsasanga-sanga ng anyo ng tula tungo sa translokasyon na isang postkolonyal na proyekto sa tulang Ingles at ipinahahayag ang kamalayan na mula sa Timog, ang pambayang karanasan na isinusulong ng makatang si Alunan. Maliban pa rito, ang trauma na naiwan ng mga trahedya sa karagatan ay binigyan ng salimuot ni Alunan at umigpaw tungo sa global na karanasan. Ipinakikita na ang karanasan ng trauma sa Silangang Bisayas ay sinasakop din ang pambansa at global na karanasan. Tinatangay tayo ng mga tula niya sa agos ng pagtanggap at paghilom.

Source or Periodical Title

U.P. Los Baños Journal

ISSN

01171461

Page

97-124

Document Type

Article

Frequency

annually

Language

En

Subject

Poems

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.